Wij zijn SAAM

In Bernheze, Boekel, Landerd, Meierijstad, Oss en Uden werken 26 scholen SAAM*. Bij SAAM* scholen staat samen ontdekken, maken en leren centraal. Iedere school geeft daar op zijn eigen wijze invulling aan. SAAM* scholen zijn katholiek, openbaar of iets daartussen. Iedereen is welkom op onze scholen. Wij werken SAAM* met onze partners in de wijk aan onderwijs dat deugt. Wij zijn SAAM* 

 

Collega van Bestuur

De Collega van Bestuur, Edith van Montfort, vormt het CvB zoals bedoeld is onder de onderwijswetgeving; ik voer de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden in overeenstemming met deze wet- en regelgeving uit. Voor mij betekent dat vooral het expliciet maken en houden van ‘de bedoeling’ van de stichting: goed onderwijs voor alle kinderen. Dat is de maatschappelijke opdracht van de stichting. Passend bij onze missie doen we dat samen, met wat er in de klas of groep gebeurt als uitgangspunt. Enerzijds in nauwe afstemming met de directeuren 'Personeel, Onderwijs, Kwaliteit' en 'Bedrijfsvoering' (waarmee het managementteam wordt gevormd) en de directeuren van de scholen (en vanzelfsprekend daarmee met al onze professionals), anderzijds in afstemming met de Raad van Toezicht en onze Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad.

 

 

Edith van Montfort.  Edith van Montfort CvB SAAM*

 

Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad  

Met 10 leden in de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad SAAM* vertegenwoordigen wij alle 26 MR-en van de SAAM* scholen. Vijf vertegenwoordigers van het personeel en vijf ouders die zijn gekozen. Alle bovenschoolse aangelegenheden, vanuit de Wet Medezeggenschap op Scholen, worden door de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad behandeld. Waar nodig wordt geadviseerd of instemming verleend. Wij als gemeenschappelijke medezeggenschapsraadhechten veel waarde aan het optimaal faciliteren van het primaire proces, waarbij het kind en de professional centraal staat. Overleg met onze achterban vinden wij essentieel. Zo zijn alle leden van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad verbonden met de scholen. Onze vergaderingen zijn openbaar en wij zijn transparant naar alle belanghebbenden. We zoeken samen met de collega van bestuur en de raad van toezicht naar een nog betere toekomst voor het onderwijs in Bernheze, Boekel, Landerd, Meierijstad, Oss en Uden.

Schermafbeelding video GMR In deze video komen enkele leden van de GMR aan het woord.

 

Carla Geurts Carla
Suzan Schuurmans foto volgt
Wanda Bassa Wanda Bassa, GMR
Annick van Tilburg Annick
Mirelle Bloks Mireille
Dianne Heesakkers Dianne Heesakkers, GMR
Jia Chen Jia
Rene van Lokven Rene

Femke van Ravensteijn – Brands

Femke GMR

Merel Vloet

Merel Vloet

 

Bekijk hier alle notulen en verslagen. 

 

Raad van toezicht  

Met vijf personen vormen wij de raad van toezicht SAAM*. Ons toezicht draagt bij aan het bereiken van de organisatiedoelen van SAAM* en biedt zowel ondersteuning als tegenkracht aan het bestuur. We vervullen drie rollen die door het wettelijk kader, de statuten van SAAM* en de Code Goed bestuur PO aan de Raad zijn toegekend. Dit zijn de rol van toezichthouder op het bestuur en de algemene gang van zaken bij SAAM*, de rol van klankbord/adviseur voor de collega van bestuur en de rol van werkgever voor de collega van bestuur. Wij nemen besluiten in het goedkeuren van de begroting, in de jaarrekening en in het meerjaren strategisch plan van SAAM* scholen.

 

Paul Slegers
(voorzitter)
voorzitter RVT
Nardie Fanchamps Nardie Fanchamps
Henriette van der Vaart henriette
Han-Michiel Verroen Han-Michiel
Dominique de Vet dominique

 

Directeur Personeel Onderwijs Kwaliteit & Directeur Bedrijfsvoering  

Wij vormen samen met schooldirecteuren het directieteam. Wij zijn resultaatverantwoordelijk voor de ontwikkeling binnen onze beleidsterreinen. Daarbij worden we ondersteund door een team van professionals, waaraan we leidinggeven. Wij vormen samen met de collega van bestuur het managementteam van SAAM* scholen. De collega van bestuur heeft personele verantwoordelijkheid naar alle directeuren. 

 

Inge Hoogers en
Martijn van Tilburg
Inge en Martijn
Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren