Organisatie

Het kind is onze leidraad én ieder kind is onze opdracht. Het werken met kinderen en de kwaliteitseisen die je daaraan stelt, vormen samen ons kompas. Het onderwijs op de scholen en in de kindcentra staat dan ook centraal in ons organigram.

Organogram

Elke school heeft de ruimte om invulling te geven aan een eigen schoolconcept of profilering. De directeur van de school is verantwoordelijk voor het realiseren van de grondslag, identiteit en resultaten op de eigen school. SAAM* is als onderwijsbestuur verantwoordelijk voor de wijze waarop aan onderwijskwaliteit wordt gewerkt op de SAAM*scholen, voor het inrichten van een structuur die een goede onderwijskwaliteit waarborgt. Hierop zijn al onze collega’s betrokken: leraren, ondersteuners, directeuren, KANtoor, medezeggenschap, bestuur en toezicht. Op deze pagina’s vind je meer informatie over hoe SAAM* formeel georganiseerd is.

Collega's van Bestuur
Onze Collega van Bestuur, Martijn van Tilburg, vormt het bestuur zoals bedoeld onder de onderwijswetgeving.
Hij voert de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden in overeenstemming met deze wet- en regelgeving uit. Voor Martijn betekent dat vooral het expliciet maken en houden van ‘de bedoeling’ van de stichting: samen werken aan goed onderwijs voor alle kinderen, samen verantwoordelijk voor kansen voor alle kinderen. Dat is onze maatschappelijke opdracht. Passend bij onze missie doen zij dat enerzijds in nauwe afstemming met de directeur 'Bedrijfsvoering' en de directeuren van de scholen (en vanzelfsprekend daarmee met alle SAAM* professionals), anderzijds in afstemming met de Raad van Toezicht en onze Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad.

Managementteam
De Collega van Bestuur vormt samen met de directeur 'Bedrijfsvoering' (Inge Hoogers) en de directeur Mens en Onderwijs (Fiona Looman) het Managementteam van SAAM*. Het managementteam wordt ondersteund door de secretaris van SAAM* (Anne Marije Schaap). 

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)
Met 10 leden in de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) SAAM* vertegenwoordigen wij alle MR’en van de SAAM* scholen. Vijf vertegenwoordigers van de collega’s en vijf ouders die zijn gekozen. Alle bovenschoolse aangelegenheden, vanuit de Wet Medezeggenschap op Scholen, worden door de GMR behandeld. Waar nodig wordt geadviseerd of instemming verleend. Als GMR hechten we veel waarde aan het optimaal faciliteren van het primaire proces, waarbij het kind en de professional centraal staan. Overleg met onze achterban vinden wij essentieel. Zo zijn alle leden van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad verbonden met de scholen. Onze vergaderingen zijn openbaar en wij zijn transparant naar alle belanghebbenden. We zoeken samen met de collega van bestuur en de raad van toezicht naar een nog betere toekomst voor het onderwijs in Bernheze, Boekel, Meierijstad, Oss en Maashorst. 
Op deze pagina vind je meer informatie over de GMR en het werk dat we doen.

Raad van Toezicht   
Met vijf personen vormen wij de Raad van Toezicht (RvT) SAAM*. Ons toezicht draagt bij aan het bereiken van de organisatiedoelen van SAAM* en biedt zowel ondersteuning als tegenkracht aan het bestuur. We vervullen drie rollen die door het wettelijk kader, de statuten van SAAM* en de Code Goed bestuur PO aan de Raad zijn toegekend. Dit zijn de rol van toezichthouder op het bestuur en de algemene gang van zaken bij SAAM*, de rol van klankbord/adviseur voor de collega van bestuur en de rol van werkgever voor de collega van bestuur. Wij nemen besluiten in het goedkeuren van de begroting, in de jaarrekening en in het meerjaren strategisch plan van SAAM* scholen.
Op deze pagina vind je meer informatie over de RvT.

 

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren