Klachtenprocedure

Waar mensen samenwerken, gaan soms dingen mis. SAAM hecht waarde aan een zorgvuldige klachtenafhandeling. We vertrouwen erop dat we klachten in de meeste gevallen in onderling overleg binnen de school kunnen oplossen. Wij nodigen u dan ook uit om bij ontevredenheid met direct betrokken collega in gesprek te gaan. Meer over het indienen van klachten kunt u lezen in onze klachtenregeling.

Ongewenste omgangsvormen
Als extra ondersteuning daarbij zijn binnen iedere school van SAAM interne contactpersonen werkzaam. Bij klachten over ongewenste omgangsvormen op school zoals pesten, ongewenste intimiteiten, discriminatie, agressie en geweld, kunnen kinderen, ouders en medewerkers van de school een beroep doen op de ondersteuning van deze contactpersonen. Zij luisteren en geven advies en informatie over mogelijke vervolgstappen en kunnen helpen bij het maken van een stappenplan voor het stoppen van ongewenst gedrag.

Klacht indienen bij het bestuur
AlsSAAM zien na het contact met de schoolleiding de klacht naar uw mening onverhoopt niet naar tevredenheid is opgelost, kunt u het voorval voorleggen aan de Collega’s van Bestuur van SAAM. U kunt dat doen door een e-mail te sturen aan algemeen apestaart saamscholen punt nl. We verzoeken u om in de onderwerpregel op te nemen dat het gaat om een klacht.

Vertrouwenspersoon 
Indien nodig of gewenst kunt u zich ook wenden tot de vertrouwenspersoon die voor SAAM werkzaam is. De vertrouwenspersoon kan bemiddelen om tot een oplossing te komen. Als dat niet mogelijk is kan zij de klager begeleiden in de verdere klachtprocedure. De vertrouwenspersoon is te bereiken via GGD Hart voor Brabant, telefoon 088 - 3686759

Klacht extern
Klachten die u desondanks onvoldoende vindt opgelost, kunt u voor een objectief onderzoek voorleggen aan de klachtencommissie. SAAM is daarvoor aangesloten bij de Geschillencommissie (www.onderwijsgeschillen.nl). Dit is een onafhankelijke landelijke klachtencommissie die kennis neemt van de klachten over gedragingen of beslissingen die spelen bij de desbetreffende stichting. De commissie onderzoekt de ingediende klacht en brengt advies uit over de gegrondheid ervan. De commissie kan in haar advies een aanbeveling doen over te nemen maatregelen.

Samenvattend kunt u bij het bespreekbaar maken en oplossen van een klacht de volgende stappen – in genoemde volgorde – nemen, waarbij het inschakelen van de schooldirecteur in alle gevallen uitgangspunt is, gezien diens actieve rol en betrokkenheid in het proces:
Stap 1: bespreekbaar maken met de direct betrokken collega van de school
Stap 2: inschakelen schooldirecteur en / of bouwcoördinator
Stap 3: inroepen ondersteuning van de contactpersonen binnen de school,
Stap 4: inschakelen van de Collega’s van Bestuur
Stap 5: raadplegen van de externe vertrouwenspersonen
Stap 6: melden van de klacht bij Geschillencommissie 

SAAM - Meldcode

SAAM - Klokkenluidersregeling

 

Instemming GMR 22 november 2017

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren
Loading...