Mandy Bruinsma
Schoolleiders SAAM laten van zich horen

Schoolleiders SAAM* beschouwen problematiek rondom het lerarentekort als zeer ernstig. Deze problematiek bemoeilijkt en verzwaart goed leiderschap en plezier in het werk.

Schoolleiders SAAM* zijn van mening dat er groot ingezet moet (blijven) worden op het aantrekkelijker maken van het lerarenberoep. Dit communiqué willen we onder de aandacht brengen om zo ons punt te maken. Alleen met voldoende professionals voor de groep is het mogelijk om kwalitatief goed onderwijs te verzorgen. Door het lerarentekort komt de kwaliteit van het onderwijs steeds meer onder druk te staan met alle gevolgen van dien. Schoolleiders zijn druk met het managen van organisatorische zaken en komen steeds minder toe aan onderwijsinhoudelijke ambities.


Actie 12 september

Voor de eerste actie op 12 september aanstaande vraagt de AVS alle schoolleiders in Nederland ’s ochtends om 9 uur hun jaarlijkse ontruimingsoefening te houden, met als duidelijk signaal het brandalarm. Alle leerlingen de school uit! Zo zal in heel Nederland zichtbaar zijn dat schoolleiders alarm slaan.

Met het uitbrengen van dit communiqué denken we een beter signaal af te geven dan op 12 september de school een uur te ontruimen. 

Met dit communiqué en eventuele vervolgacties willen we zichtbaar maken:

• de uitdagende en complexe inhoud van het schoolleiderschap

• de belangrijke rol en positie die directeuren hebben voor de kwaliteit en continuïteit van onderwijs

• de verbindende rol die schoolleiders hebben naar hun stakeholders

SAAM* neemt verantwoordelijkheid voor het leren en welbevinden van leerlingen en leraren. Door in te zetten op het versterken van professionele ruimte en samenwerking binnen de teams geeft SAAM* een impuls aan kwaliteit van onderwijs. Als werkgever zorgt SAAM* voor goede begeleiding van studenten, starters, leraren en ander personeel. Op dit moment knelt het echter op meerdere fronten. Er dreigt in de gehele publieke sector een tekort aan personeel en er is geen duidelijk toekomst beeld over het beroep. Minister Slob stelde een actieplan op ten aanzien van het lerarentekort, helaas ontbreekt het in dit plan aan een lange termijnvisie. Onze sector gaat nu staan voor het beroep. Op www.levehetonderwijs.nl laten we zien hoe mooi het onderwijs is. SAAM* staat achter professionals en neemt werken in het onderwijs serieus. SAAM* ondersteunt serieuze acties van het personeel en van schoolleiders. Hoe deze acties vorm krijgen en of personeel wel of niet deelneemt aan acties blijft een persoonlijke afweging.

..

Gepubliceerd in 'Nieuws'

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren