SAAM* staat voor & Zo werken we SAAM*

Onze maatschappelijke opdracht hebben we SAAM* verder vorm gegeven in SAAM* staat voor en Zo werken we SAAM*

SAAM* staat voor omschrijft onze strategische uitgangspunten. Die we hebben vastgesteld voor de periode t/m 2024. In 2021 kozen we voor een verlenging van onze strategische planperiode vanwege de impact die de coronapandemie op het onderwijs heeft gehad.  

Zo werken we SAAM* is onze sturingsfilosofie. En die is gebaseerd op de principes van de Coalition of Essential Schools.

We envision an educational system that equips all students with the intellectual, emotional, and social habits and skills to become powerful and informed citizens who contribute actively toward a democratic and equitable society. Acknowledging that no two schools are or should be alike, we envision schools that necessarily differ from each other in size, scope, and programmatic emphasis while that sharing common principles, practices, and the hallmarks of powerful learning communities within and among each other. Finally, we envision that these schools positively influence the conditions in which all schools operate, serving as examples of and advocates for education policy that supports meaningful teaching and learning that allows all students to use their minds well in school and throughout their lives. 

We stellen ons een onderwijssysteem voor dat alle studenten uitrust met de intellectuele, emotionele en sociale gewoonten en vaardigheden om krachtige en geïnformeerde burgers te worden die actief bijdragen aan een democratische en rechtvaardige samenleving. Erkennend dat geen twee scholen hetzelfde zijn of zouden moeten zijn, stellen we ons scholen voor die noodzakelijkerwijs van elkaar verschillen in omvang, reikwijdte en conceptuele keuze, terwijl ze gemeenschappelijke principes, praktijken en de kenmerken van krachtige leergemeenschappen binnen en tussen elkaar delen. Ten slotte stellen we ons voor dat deze scholen een positieve invloed hebben op de omstandigheden waarin alle scholen werken; als voorbeeld en pleitbezorger dienen van onderwijsbeleid dat betekenisvol lesgeven en leren ondersteunt, waardoor alle studenten hun talent goed kunnen gebruiken op school en gedurende hun hele leven. 

 SAAM staat voor Zo werken wij SAAM

 

SAAM* in beeld en geluid

 

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren